HAP: Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2020