HAP: Nghị quyết HĐQT tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản