HAP: Nghị quyết HĐQT về Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ của CTCP Giấy Hải Phòng