20220304-HAP-Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng