HAP: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã kiểm toán