HAP: Bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng Giám đốc Bùi Doãn Nhân