HAP: CBTT Đính chính Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Biên bản kiểm phiếu