HAP: Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020