HAP: Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018