Thư mời, Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022