20220106-HAP-Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng