20220105-HAP-Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng