HAP: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2023