HAP: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2023