Ngày ĐKCC chốt danh sách để thực hiện quyền bỏ phiếu, tham dự ĐHCĐ 2016