Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát