Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Tập đoàn