HAP: Báo cáo quản trị năm 2020 & Danh sách người nội bộ