HAP: Ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên 2021