20220118-HAP-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ