HAP: Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và thành viên BKS của ông Võ Văn Tính