HAP: Nghị quyết hội đồng quản trị kiểm điểm hoạt động của các thành viên HĐQT và một số chủ trương khác