HAP: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng thường niên 2019