HAP: 03 Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ