20220104-HAP-Thông báo Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phần