20211231-HAP-Báo cáo kết quả giao dịch của người liên quan của người nội bộ