Thông báo đề nghị giải toả cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng