HAP: Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét