HAP: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2019