HAP: Nghị quyết HĐQT Thông qua việc mua thêm cổ phần tại Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green