Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014