Giải trình Báo cáo tài chính – Hợp nhất quý 4 năm 2014