Báo cáo Tài chính – Hợp nhất đã được soát xét cho kì kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014