Báo cáo Tài chính – Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán