Bệnh viện Quốc tế Green: Hướng tới kiểu mẫu chất lượng, dịch vụ