[Thông báo] Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016