Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn HAPACO 9 tháng năm 2013