Nội dung sổ Cổ đông chốt ngày 14/03/2014 để tổ chức ĐHCD 2014