Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức