20220128-HAP-Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021