20220307-HAP-CBTT Đính chính Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng