20220308-HAP-CBTT Công văn của UBCK Nhà nước về việc nhận được Báo có kết quả Chào bán cổ phiếu