20220105-HAP-Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng