HAP: Báo cáo tài chính hợp nhất + riêng bán niên 2017 đã soát xét