Báo cáo Tài chính – Hợp nhất – Giải trình quý 3 năm 2014