20220404-HAP-CBTT Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022