HAP: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021