HAP: Nghị quyết HĐQT về công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2021