HAP: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền