HAP: Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2019